Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Skierniewicach

  Rozmiar tekstu

Sprawa: Lokalizacja zjazdu, Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Skierniewice

 • Rodzaj sprawy: Lokalizacja zjazdu.

 • Miejsce załatwienia: 30 dni.

 • Wymagane dokumenty: - kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której dotyczy wniosek. - pełnomocnictwo (albo jego urzędowo poświadczony odpis) dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa..

 • Miejsce odbioru: Urząd Gminy Skierniewice.

 • Termin załatwienia: 30 dni.

 • Tryb odwoławczy: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji..

 • Uwagi: Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do: 1) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 3) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany. 4. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu: 1) bez zezwolenia zarządcy drogi, 2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi. - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych..

 • Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych..

 • Zatwierdził: Agnieszka Placek.

40

Razy
czytano

303

Id
artykułu

Informacje

 • Źródło informacji: Gmina Skierniewice.

 • Data utworzenia: 2023-12-06.

 • Wprowadził do systemu: Agnieszka Placek. Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:09:45.

 • Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Placek. Data publikacji: 2023-12-06 11:14:01.

Rejestr zmian

 • 2023-12-06 11:14:01

  Publikacja artykułu - Agnieszka Placek

 • 2023-12-06 11:09:45

  Dodanie artykułu - Agnieszka Placek

Przydatne linki

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.